CHO แย้ม “SIAM MEDICAN” คว้าไลเซ่นส์ตั้งโรงงาน “กัญชาการแพทย์” รับรู้รายได้ Q2/67

CHO เผย “SIAM MEDICAN” ได้รับใบอนุญาตโรงงานในการใช้กัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์จาก “อย.” คาดรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/67


นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุด ทาง “SIAM MEDICAN” ได้รับใบอนุญาตโรงงานในการใช้ผลิตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น และ/หรือ นำสมุนไพรควบคุมมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรควบคุมทางการแพทย์ โดยได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้โรงงานอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มเพาะปลูกสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ในระดับ “Medical Grade” เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาและสกัดสาร CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol) เพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น

อย่างไรก็ดีโรงงานดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มกระบวนการปลูกในไตรมาส 1/2567 และประเมินว่าผลผลิตปี 2567 จะได้รับช่อดอกกัญชาทางการแพทย์คุณภาพสูง 1,500 – 2,000 กิโลกรัมต่อปี และมีกำลังการผลิตเต็มรูปแบบ 3,000-4,000 กิโลกรัมต่อปี และจะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายกลุ่มลูกค้าได้แก่ โรงพยาบาล สถานประกอบการ คลีนิคทางการแพทย์ รวมถึงบริษัทเวชภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ช่อดอกกัญชาระดับ “Medical Grade” และสาร CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol) เพื่อใช้กับผู้ป่วย และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของบริษัทในการสร้างรายได้ใหม่ และรองรับการขยายตัวธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต

อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของผู้ป่วยทั่วโลกในขณะนี้

Back to top button