PRAPAT ตั้ง “สืบพงศ์ เกตุนุติ” นั่งประธานบริษัท มีผลตั้งแต่ 16 ก.พ.67

บอร์ด PRAPAT อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ตั้ง "สืบพงศ์ เกตนุติ" นั่งประธานบริษัท มีผลตั้งแต่ 16 ก.พ.67


บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฉบับใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

1.นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท

2.นายวีระพงค์ ลือสกุล จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง รองประธานบริษัท

3.นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์ จากเดิมตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย (บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด) เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Back to top button