บอร์ด BANPU ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.20 บาท ขึ้น XD 5 เม.ย.นี้

บอร์ด BANPU เตรียมจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 เม.ย.67 กำหนดจ่ายปันผล 30 เม.ย.67


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2024 มีมติให้นําเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจําปี โดยอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจําปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.20 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 5 เมษายน 2567 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เมษายน 2567

โดยให้จ่ายจากกําไรสุทธิ งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจ่ายจากกําไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กําหนดวันกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 เมษายน 2567 กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

Back to top button