KTB ควักเงิน 154 ล้าน รวบหุ้น “กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่” จาก KTC หวังขยายลงทุนเพิ่ม

KTB เข้าซื้อหุ้นใน “กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่” จาก KTC มูลค่า 154 ล้านบาท หวังเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายการลงทุน


ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท และบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ KTC เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จํากัด (KTA) ซึ่งดำเนินธุรกิจลักษณะบริษัทลงทุน (Holding Company) และเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยธนาคารและ KTC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ตามลำดับ นั้น ธนาคารและ KTC ได้ตกลงกันให้ธนาคารซื้อหุ้น KTA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารจาก KTC ในสัดส่วนร้อยละ 24 ในราคามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ตามงบการเงินรวมของ KTC ในส่วนที่ KTC ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค.66

โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายการลงทุนของ KTA ในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 21 ก.พ.67 ธนาคารได้รับโอนกรรมสิทธิในหุ้นสามัญของ KTA ในสัดส่วนร้อยละ 24 จาก KTC และชําระเงินค่าซื้อหุ้นให้แก่ KTC เรียบร้อยแล้ว มูลค่ารวม 154.49 ล้านบาท

Back to top button