VIH กำไรปี 66 ออลไทม์ไฮ 285 ลบ. เคาะปันผล 0.20 บ. ขึ้น XD 26 มี.ค. 67

VIH โชว์กำไรปี 66 ออลไทม์ไฮ 285 ล้านบาท บอร์ดเคาะจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บ. ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 26 มี.ค. 67 มั่นใจปี 67 โตต่อเนื่อง รับการปรับโครงสร้างองค์กร เดินหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมรุกตลาดกลุ่มอาเซียน


ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2566  บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,733.89 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 284.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา ไม่นับรวมในช่วงระยะเวลาที่มีสถานการณ์โควิด-19 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 26 มีนาคม 2567

โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ มีการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการรักษาและการบริการที่เป็นเลิศ มีการเพิ่มและปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในทุกโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้เข้ารับบริการที่มากขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม รวมทั้งมีผู้เข้ารับบริการศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลประกอบการที่ดีเยี่ยม ภายใต้การดูแลและส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีมีคุณภาพสูงสุดให้กับทุกคน โดยบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ด้วยการเสริมทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจ และการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในอนาคต อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์รังสีร่วมรักษา ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์รักษาโรคทางจอประสาทตาที่มีความยากซับซ้อน ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม เพิ่มเติมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชิงลึกระดับยีนเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค และคาดคะเนสุขภาพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น และยังขยายตลาดเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะเข้ามาใช้บริการมากขึ้นอีกด้วย

ที่สำคัญบริษัท VIH มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวโดยเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสแบบบรรษัทภิบาลที่ดี ผนวกกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาการให้บริการผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายให้บริษัทได้รับเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนในปี 2567

Back to top button