NL คว้างานก่อสร้าง “รพ.พระมงกุฎเกล้า” เฉียด 180 ล้านบาท

NL คว้างานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลค่าโครงการเฉียด 180 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน


บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL เปิดเผยว่า บริษัทฯ รับงานก่อสร้างโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกอบด้วยงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบขนส่งแนวดิ่ง งานภูมิสถาปัตยกรรม มูลค่าโครงการ 177,341,226.76 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ตสิบเจ็ตล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางศ์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน (นับตั้งแต่ไต้รับแจ้งรับมอบพื้นที่และให้เริ่มทำงาน)

Back to top button