ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้น EVER ใช้สิทธิโหวตวาระ“ซื้อที่ดิน 3 แปลง”หลัง IFA ชี้ราคาเกินเหมาะสม

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้น EVER ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีการเข้าซื้อที่ดิน 3 แปลงจาก  SWG ในราคา 167.50 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 25.61 ล้านบาท หลัง IFA ชี้มูลค่าที่เหมาะสมคือ 141.89 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 เม.ย.67) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ขอให้ผู้ถือหุ้น บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567 กรณี EVER เข้าซื้อที่ดิน พร้อมบรรดาสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน จำนวน 3 แปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ SWG เพื่อนำไปพัฒนาโครงการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในลักษณะบ้านเดี่ยว 33 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ 33 Residence (โครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ) ราคาซื้อขายที่ดิน 163.83 ล้านบาท และ EVER เป็นผู้รับผิดชอบในการโอนกรรมสิทธิ์ 3.67 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 167.50 ล้านบาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น EVER เพื่อพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว IFA หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าการเข้าทำรายการเข้าซื้อที่ดิน จำนวน 3 แปลง กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ ราคาซื้อขายที่ดินไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากราคาที่ EVER จะเข้าทำรายการ จำนวน 167.50 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 25.61 ล้านบาท จากมูลค่าที่เหมาะสมคือ 141.89 ล้านบาท

ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนด้านความสำเร็จในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาโครงการ และ EVER ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนดังกล่าวให้กับ IFA ทราบได้ จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้

นอกจากนี้ IFA ยังมีข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินทั้ง 3 แปลง ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าสภาพที่ดินในปัจจุบันจะมีการพัฒนาขึ้นมาก โดยราคาประเมินในเดือนมิถุนายน 2566 ผ่านวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดอยู่ระหว่าง 6,500–7,000 บาทต่อตารางวา ขณะที่ราคาประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ 15,000 บาท ต่อตารางวา ตามสภาพปัจจุบันและที่ 30,000 บาทต่อตารางวา ในกรณีที่ที่ดินได้รับอนุญาตจัดสรรแล้ว ทั้งนี้ราคาประเมินดังกล่าวประเมินโดย บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด หรือ TA และ บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด หรือ YEAR

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ EVER ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท และสร้างรายได้ให้แก่บริษัท เนื่องจากราคาที่ทำการซื้อขายที่ดิน เป็นราคาที่อ้างอิงตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ และเชื่อมั่นว่า EVER จะได้รับใบอนุญาตจัดสรรค่อนข้างแน่นอน ประกอบกับที่ดินมีลักษณะพิเศษคือติดทะเลสาบเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ทั่วไปประกอบกับพิจารณากรณีรวมส่วนต่างราคา 25.61 ล้านบาท แล้ว EVER ยังมีกำไรจากโครงการในระดับที่สามารถยอมรับได้

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งวาระดังกล่าวจึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามผู้บริหาร EVER ถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

Back to top button