IRPC ตั้ง “บัณฑิต เอื้ออาภรณ์” นั่งประธานบอร์ด มีผลทันที

บอร์ด IRPC ตั้ง “บัณฑิต เอื้ออาภรณ์” นั่งประธานกรรมการ มีผลทันที พ่วงแต่งตั้งกรรมชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือลาออก รวม 4 คณะ โดยให้มีผล 24 เม.ย.67


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือลาออก ซึ่งปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม รวม 4 คณะ โดยจะให้มีผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน (คงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง) อาทิ

1.นายยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการอิสระ) เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นายสมชาย รังษีธนานนท์ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

3.นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

2.คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1.นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

2.นายชัยพร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

3.นายโกมล บัวเกตุ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1.นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.นางประณต ติราศัย (กรรมการอิสระ) กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.นายกฤษณ์ อิ่มแสง กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1.นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Back to top button