DDD กางแผนปี 67 ชูกลยุทธ์ “3Rs” รุกผลิตภัณฑ์ใหม่-กลุ่มไลฟ์สไตล์ ดันผลงานโตแกร่ง

DDD กางแผนปี 67 ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 3Rs ดันยอดขายโตต่อเนื่อง เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แบรนด์ระดับพรีเมี่ยมยอดนิยมจากยุโรปและญี่ปุ่น ดันผลงานโตแกร่ง


นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เปิดเผยว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ขณะที่ DDD วางแผนทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2567 เพื่อมุ่งมั่นสานต่อและผลักดันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม พร้อมขยายและต่อยอดกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Retail และ Lifestyle เพื่อสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย พร้อมกันนี้ในปี 2567 บริษัทฯ กำหนดแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ 3 Rs ประกอบด้วย

1.RETURN-FOCUSED มุ่งเน้นผลตอบแทนที่คุ้มค่าภายใต้การพิจารณาค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบรัดกุม

2.REINFORCE มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพผลักดันการเติบโตของยอดขายและกำไร

3.RELATION มุ่งเน้นการสร้าง รักษา และต่อยอดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรส่งเสริมศักยภาพในการบริจัดการที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจเดิม (Organic Growth) จากนวัตกรรมที่ทันสมัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์สินค้าเดิมและแบรนด์ใหม่ โดยเตรียมเปิดตัวแบรนด์พรีเมี่ยมจากยุโรปและแบรนด์ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่นภายในไตรมาส 3/2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตจากธุรกิจใหม่ (Inorganic Growth) โดยอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

รวมถึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านศูนย์กลางการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมไปถึง ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการขายแบบออนไลน์ (Online) รวมไปถึงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เข้ามาช่วยผลักดันและส่งเสริมรายได้ เพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน เทคโนลียีสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจตามแผน (Synergy Roadmap) ภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงการบูรณาการกระบวนการดำเนินงาน ลดความซับซ้อน เพิ่มความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสสำหรับการขยายการลงทุนในทุกรูปแบบ ครอบคลุมถึงการร่วมทุนและการซื้อกิจการภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงและรักษาระดับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว

Back to top button