บังคับใช้แล้ว! พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 วงเงิน 3.5 ล้านล้านบาท

“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.5 ล้านล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บังคับใช้ 1 ต.ค.67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 เม.ย.67) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนเงิน 3,480,000,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ ตามพระราชบัญญัติ

หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,480,000,000,000 บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจำนวนเงิน ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

Back to top button