WHA จัดประชุมผู้ถือหุ้น E-AGM ไฟเขียวปันผล 0.1170 บ. เคาะจ่าย 24 พ.ค.นี้

WHA จัดประชุมผู้ถือหุ้น E-AGM อนุมัติปันผล 0.1170 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 10 พ.ค.67 เคาะจ่าย 24 พ.ค.67


ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท นางสาว จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ร่วมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.1170 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท

โดยขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล) วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ส่งผลให้งวดปี 2566 มีการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 0.1839 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดรับกับการเติบโตของผลการดำเนินงานงวดปี 2566 ที่สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ออลไทม์ไฮ)

Back to top button