SUPER ปิดดีลขาย “ทานตะวัน โซล่าร์” ให้ “เลวันตาฯ” มูลค่า 4.9 พันล้าน จ่อบุ๊กไตรมาส 2

SUPER แจ้ง “ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป” ลงนามขายหุ้น “ทานตะวัน โซล่าร์” ให้ “เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย)” มูลค่า 4.9 พันล้านบาท จ่อบุ๊กไตรมาส 2/67


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ได้มีการรายงานแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเรื่องการอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ทานตะวันโซล่าร์ จำกัด (SUNFLOWER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 ก.พ.67

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มและการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจำหน่ายหุ้นของ SUNFLOWER เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 (ธุรกรรมที่1) และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (SEG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯที่ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มและการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นของ SUNFLOWER เมื่อวันที่ 27 ก.พ.67(ธุรกรรมที่ 2) ให้กับ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) (LEVANTA) โดยมีการคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 14.59 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.66

ทั้งนี้ ณ ช่วงเวลาที่ได้มีการอนุมัติรายการบริษัทฯไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 ดังนั้น ขนาดรายการที่กล่าวถึงนี้มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันบริษัทฯ

ล่าสุดบริษัทขอรายงานความคืบหน้าให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 4 พ.ค.67 บริษัทฯและ SEG ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน สำหรับธุรกรรมที่ 1 และ ธุรกรรมที่ 2 เพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 31 และร้อยละ 59 ของ SUNFLOWER ตามลำดับ ให้กับ LEVANTA โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการสุดท้ายตามสัญญาทั้งหมดไม่เกิน 4,859 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เดิมและภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ทำให้ SUNFLOWER สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดีตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560เมื่อธุรกรรมที่ 1และธุรกรรมที่ 2 สำเร็จลุล่วงไปได้ รายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน SUNFLOWER ซึ่งเป็นผลให้ SUNFLOWER สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซี่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Back to top button