ปิดยอดสมัคร “สว.” 77 จังหวัด รวม 48,117 คน “ศรีสะเกษ” มากสุด!

ปิดยอดรับสมัคร “สว.” ทั่วประเทศครบ 5 วัน ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 48,117 คน ไม่ผ่าน 109 คน ขณะที่ 2 อำเภอไร้ผู้สมัคร และอีกหลายอำเภอไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม ฟาก “กกต.” รับกำหนดคุณสมบัติไว้สูงเกิน ส่วนผู้สมัครมากสุดจังหวัดศรีสะเกษ 2,764 คน 


นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยยอดผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หลังปิดรับสมัครวานนี้ว่า ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการ เบื้องต้นจากกรมการปกครองว่า นับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.67 ที่เปิดรับสมัครวันแรก จนถึงวันที่ 24 พ.ค.67 วันสุดท้ายในการรับสมัครมีผู้มาสมัครจำนวน 48,226 คน มีผู้มาสมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

โดยตรวจเบื้องต้นในวันที่สมัครแล้วมีเอกสารครบ จึงรับสมัครไว้ก่อน จำนวน 48,117 คน ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอจะได้ตรวจสอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยละเอียดอีกครั้งว่าจะประกาศเป็นผู้สมัครหรือไม่ ภายใน 5 วัน นับจากวันสิ้นสุดวันรับสมัคร โดยมีผู้สมัครที่ตรวจเบื้องต้นที่รับสมัครแล้วไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม จึงไม่รับสมัครไว้ จำนวน 109 คน

นายแสวง  กล่าวว่า มีหลายอำเภอไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่มและเบื้องต้นมี 2 อำเภอไม่มีผู้มาสมัครเลย มีอำเภอที่สมัครเพียงกลุ่มเดียวอีก 7 อำเภอ ซึ่งการที่มีบางอำเภอสมัครเพียงกลุ่มเดียว หรือไม่มีผู้สมัครเลย หรือสมัครไม่ครบทุกกลุ่ม ไม่กระทบการเลือกตามไทม์ไลน์แต่อย่างใด เพราะกฎหมายได้เขียนรองรับใว้แล้วในมาตรา 19 และมาตรา 40 ว่า การเลือกระดับอำเภอให้กระทำได้ แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม กลุ่มใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดการดำเนินการให้มีการเลือกในกลุ่มนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกในกลุ่มอื่น และในเขตอำเภอใดมีผู้สมัครไม่เกิน 5 กลุ่มไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสาย

“จำนวนผู้สมัครอาจจะน้อยกว่าที่ประมาณการไว้อาจเนื่องจากกำหนดคุณสมบัติไว้สูง ไม่มีคนรับรอง การจัดตั้งเป็นหมู่ เป็นคณะ บริหารจัดการได้อยาก เพราะระบบออกแบบป้องกันไว้  ทั้งการจัดตั้งและการฮั้วในระดับหนึ่ง รวมทั้งขาดแรงจูงใจในการสมัครที่ระบบการเลือกมีความซับซ้อนหลายชั้น จำนวนผู้สมัครประมาณนี้ น่าจะเอื้อให้การบริหารจัดการในการเลือก และการควบคุมทำให้การ เลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย” นายแสวง กล่าว

นายแสวง  กล่าวอีกว่า สำนักงาน กกต.ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดตาม รายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ ผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ผ่าน แอปพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต (Smart Vote) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนมาตราการในการจัดการฮั้ว นายแสวง กล่าวว่า สำนักงาน กกต. ได้เฝ้าระวัง  ติดตาม ทุกความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ส่วนประชาชนที่ให้ข่าวว่ามีการฮั้ว แจ้งข้อมูลผ่าน แอปพลิเคชั่นตาสัปรด หรือ สมาร์ทโหวตได้ หรือสำนักงาน กกต.อาจส่งพนักงานไปขอบันทึกข้อมูลจากคนให้ข่าวอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้การเลือกเป็นไปด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม

ส่วนกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา เรื่องระเบียบ กกต ว่าด้วย การแนะนำตัวผู้สมัคร สว. นั้น นายแสวง กล่าวว่า สำนักงาน กกต. ได้ตรวจสอบคำพิพากษาและกฎหมายเบื้องต้นแล้ว ระเบียบ กกต.ดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่ ตามมาตรา 70 ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง ที่กำหนดว่า ในกรณีคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามคำบังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีใว้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุดและเรื่องนี้สำนักงาน กกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในช่วงวันหยุดจะได้ประมวลเรื่องและความเห็น เสนอ กกต. ในวันจันทร์และอังคารนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นแนวทางกับผู้สมัครและสื่อมวลชนโดยเร็วต่อไป

ส่วนยอดผู้สมัครรับเลือก สว.67 ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.67 รวม 5 วัน มีผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น รวม 48,117 คน แบ่งเป็น วันแรก มีผู้สมัคร 4,642 คน ,วันที่สอง มีผู้สมัคร 6,607 คน ,วันที่สาม มีผู้สมัคร 9,434 คน,วันที่สี่ มีผู้สมัคร 13,486 คน,วันที่ห้า มีผู้สมัคร 13,948 คน

โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ 1.ศรีสะเกษ 2,764 คน,2.กรุงเทพมหานคร 2,489 คน,3.เชียงใหม่ 2,000 คน,4.บุรีรัมย์ 1,836  คน,5.นครศรีธรรมราช 1,798 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด 5 อันดับแรกได่แก่ คือ 1.น่าน 98 คน,2.ตาก 102  คน ,3.สมุทรสงคราม 128 คน,4.พังงา 134 คน ,5.อุตรดิตถ์และนครพนม จังหวัดละ 150 คน

Back to top button