ประชุมครม.วันนี้ ลุ้นเคาะมาตรการสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน ช่วยเหลือกลุ่ม SME

ครม.วันนี้เตรียมพิจารณามาตรการสินเชื่อช่วยเหลือกลุ่ม SMEs วงเงิน 5 หมื่นล้าน คลังเสนอร่างกฎกระทรวง การสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่ง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 มิ.ย. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำสัปดาห์นี้ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะมีการพิจารณาวาระที่น่าสนใจ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจไปเมื่อวานนี้ ดังนี้

วาระการพิจารณาที่น่าสนใจ

กระทรวงการคลัง เสนอ มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) วงเงิน 50,000 ล้านบาท ผ่านโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 11 (PGS 11) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น   รวมทั้งเสนอโครงการ “สินเชื่อ IGNITE THAILAND” โดยให้ธนาคารออมสิน จัดวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 8 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยมี บสย. ร่วมค้ำประกันเงินกู้

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่..) พ.ศ.  (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่ได้รับจากกรมประมง ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน)

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ที่สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ฉบับที่… พ.ศ. …

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเทศบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. …

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและบริการ ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง (MLC Special Fund: MLCSF) ประจำปี 2566 โดยกองทุนนี้ มีสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย, ลาว, เมียนมา, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เสนอร่าง พ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สำนักงบประมาณ เสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ ร่างแผนการบริหารทรัพยากรน้ำ 20 ปี

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอการกำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทาย และการแสดงเคารพแบบไทย

 

ส่วนวาระเพื่อทราบ ได้แก่

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง เรื่อง การสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก พ.ศ. …

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กระทรวงพลังงาน เสนอ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

กระทรวงการต่างประเทศ ขออนุมัติก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การทำสัญญาเช่าอาคารทำการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เสนอภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2567 และแนวโน้มปี 2567 รวมทั้งเสนอภาวะสังคมไทย ไตรมาส 4/2566 และภาพรวมทั้งปี 2566

สำนักงบประมาณ เสนอการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 

Back to top button