PM รายได้เพิ่ม-ต้นทุนลด หนุนกำไรปี 63 โต 46% ทะลุ 400 ลบ.


บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PM รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่ม ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องเครื่องมือทางการเงิน

อีกทั้งรายได้จากการขายและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขายในต่างประเทศจากธุรกิจผลิตอาหาร ขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากค่าโฆษณาของธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลง จากสถานการณ์ โควิด-19

Back to top button