CPF ดันพนง.ขับเคลื่อน “คอนเน็กซ์ อีดี” ยกระดับการศึกษาไทย


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF มุ่งมั่นร่วมสร้างอนาคตทางการศึกษาของเด็กไทยผ่านโครงการ CONNEXT ED ส่งมอบโอกาสสู่น้องๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง พร้อมส่งเสริมพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ขององค์กร  ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรนำร่องก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอน

เน็กซ์ อีดี ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นพื้นฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่มาตรฐานสากล สร้างเด็กเก่งและเด็กดี และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

“ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัทฯ นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนและคุณครู โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง และเกิดทักษะ ผ่านการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง อาทิ ด้านเกษตรกรรม  การส่งเสริมอาชีพ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ตามเป้าหมายการทำงาน  คือ การสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง การมีส่วนร่วมกับชุมชน  และเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน” ประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี ของ ซีพีเอฟ กล่าว

ตั้งแต่ปี  2559 ซึ่งเป็นปีแรกที่ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของซีพีเอฟ 296 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สระบุรี  พร้อมกันนี้  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นผู้นำของพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner :SP) ขององค์กร  เพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  วางแผนพัฒนาโรงเรียนและการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น    โดยในปี  2564  ซีพีเอฟ ได้เปิดรับสมัคร SP เพิ่มเติม เพื่อร่วมติดตามงานและดูแลโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้เปิดตัวแพลทฟอร์ม CONNEXT ED Crowdfunding  ซึ่งเป็นระบบบริจาคออนไลน์เพื่อระดมทุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ต้องการงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ   โดยระบบได้รวบรวมโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองจากคณะทำงานส่วนกลาง เพื่อให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา สามารถบริจาคโดยตรงให้กับโครงการพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆของโรงเรียนทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ connexted.org และผู้บริจาคยังนำใบรับเงินบริจาคไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าอีกด้วย

ในส่วนของซีพีเอฟคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง  3 แห่ง เข้าระบบ CONNEXT ED Crowdfunding  คือ  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล อ. เมือง จ. นครราชสีมา ดำเนินโครงการเติมพลังสานฝันสู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  ดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน เพื่อให้มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ เด็กๆ ได้รับโอกาสการเรียนรู้ด้วยการทดลองและปฏิบัติจริง และโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน   อ.ห้วยแถลง  จ. นครราชสีมา  ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์หม่อนไหมหนองม่วงหวานสู่ตลาดโลก

บริษัทฯ ยังได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากความเชี่ยวชาญในสายธุรกิจต่างๆ เช่น โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สู่การเรียนรู้และปฏิบัติจริงในระดับโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงโปรตีนคุณภาพดีจาก

ไข่ไก่อย่างเพียงพอต่อการเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา  มีทักษะวิชาชีพติดตัว ปลูกฝังความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  นำมาถอดโมเดลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศที่สนใจนำไปใช้ได้

ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา  คอนเน็กซ์อีดี   ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี ทั่วประเทศ 5,567 แห่ง

Back to top button