DDD รายได้ขายเพิ่ม หนุนผลงานปี 63 พลิกกำไร 169 ลบ. ปันผล 50 สต. XD 12 มี.ค.นี้


บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 729.06 ล้านบาท และ 1,000.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.21 รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.30 เป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท คิวรอน จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท คิวรอน จำกัด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ

อย่างไรก็ตามแม้รายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเห็นได้ว่าหากดูข้อมูลการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทมีรายได้จากการขายลดลง เป็นผลจากการที่บริษัทฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้ร้านค้าที่วางจำหน่ายสินค้าของบริษัทไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

และลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญมีอัตราการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ส่งผลทำให้สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมียอดขายลดลง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์และแผนการตลาด เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวและให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นปกติ

โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น โดยเน้นช่องทางออนไลน์เป็นหลัก รายได้จากการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศฟิลิปปินส์ที่สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และถึงแม้ประเทศจีนและฟิลลิปปินส์จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศไม่เป็นตามแผนงานของบริษัทโดยเฉพาะประเทศจีนที่ยังไม่สามารถหาตัวแทนจำหน่ายที่เหมาะสมมาทดแทนตัวแทนจำหน่ายรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดจำหน่ายในต่างประเทศบริษัทมุ่งเน้นการขยายช่องทางการผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ (53.22) ล้านบาท และ 179.54 ล้าน บาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 437 และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ (6.68) เป็นร้อยละ 11.29 อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 มูลค่า 446.21 ล้านบาท สุทธิกับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

พร้อมกันนี้ บริษัทมีมติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63 เป็นเงินสด 0.50 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ XD วันที่ 12 มี.ค.64 และกำหนดจ่ายวันที่ 10 พ.ค.64

Back to top button