กลุ่ม “เจมาร์ท” ฟาดกำไรปี 63 โดดเด่น สวนแรงกดดันโควิด-19

เปิดงบฯ กลุ่มบริษัท “เจมาร์ท” ฟาดกำไรปี 63 โดดเด่น สวนแรงกดดันโควิด-19 จากการปรับแผนธุรกิจที่เป็นเลิศจากผู้บริหารมือดี


ปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีการหดตัวอย่างรุ่นแรง เหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้รัฐบาลต้องประกาศมาตรการฉุกเฉินล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส นับตั้งแต่ปลายไตรมาส 1/2563 ทำให้ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีการคาดการณ์จากสำนักงานวิจัยต่างๆว่าระบบเศรษฐกิจจะมีการหดตัวประมาณ 7-8% เมื่อเทียบกับปี 2562 ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกระดับของประชาขน และภาคเอกชน ไม่ให้เกิดภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

แม้ว่าระบบเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ทางกลุ่มบริษัทเจมาร์ทมีการเตรียมแผนงานสำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) โดยปรับแผนธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับต่อมาตรการของภาครัฐ รวมถึงพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ทำให้ส่งผลสำเร็จยังกลุ่มบริษัทเจมาร์ทจนสามารถโชว์ผลประกอบการที่ดีได้

สำหรับกลุ่มบริษัท เจมาทร์ท ประกาศงบการเงินประจำปี 2563 ออกมาครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น JMART, SINGER, JMT และ J

ผลปรากฏว่า บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทรงตัวอยู่ที่ 11,204.02 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 11,334.81 ล้านบาท แต่บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 797.87 ล้านบาท หรือ 0.876 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 533.85 ล้านบาท หรือ 0.589 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานเติบโตแกร่งเนื่องจากยังมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น และมีกำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากมาอยู่ที่ 133.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.30% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 44.70 ล้านบาท

ขณะเดียวกันบริษัทมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่  20 เม.ย. 2564 กำหนดวันจ่ายเงินปันผล 07 พ.ค. 2564

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,658.43 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,610.01 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 443.30 ล้านบาท หรือ 1.09 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 165.89 ล้านบาท หรือ 0.46 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานเติบโตแกร่งเป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น โดยมาจากสินค้า ตู้น้ำมัน ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และเครื่องซักผ้า เหตุจากบริษัทมีการปรับตัวตามสภาวะตลาด รวมทั้งการเพิ่มจำนวนพนักงานขายและการจัดทีมขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันบริษัทมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่  30 เม.ย. 2564 กำหนดวันจ่ายเงินปันผล 21 พ.ค. 2564

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,190.75 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,524.56 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,047.04 ล้านบาท หรือ 1.15 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 681.36 ล้านบาท หรือ 0.77 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานเติบโตแกร่งเป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล และกำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้เพิ่มขึ้น โดยเป็นผลจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และคุณภาพของหนี้ด้อยคุณภาพที่บริษัทได้รับซื้อมาเพิ่มในช่วงปีที่ผ่านมา โดยรายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล และกำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ คิดเป็นร้อยละ 82.4 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยจะสังเกตได้ว่ากำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ ซึ่งเป็นรายได้ในส่วนของกองหนี้ด้อยคุณภาพที่ตัดมูลค่าเงินลงทุนครบแล้วเพิ่มสูงมาก เนื่องจากมูลค่าของกองหนี้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2562-2563 ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันบริษัทมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.41บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่  20 เม.ย. 2564 กำหนดวันจ่ายเงินปันผล 5 พ.ค. 2564

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรวมรายได้จากการขายและบริการลดลงเหลือ 512.47 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 822.80 ล้านบาท แต่บริษัททำกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 56.44 ล้านบาท หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 17.21 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการลดต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายขายและบริการ

ขณะเดียวกันบริษัทมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่  20 เม.ย. 2564 กำหนดวันจ่ายเงินปันผล 7 พ.ค. 2564

Back to top button