APCS รายได้ลดฉุดกำไรปี 63 วูบ 94% เหลือ 14 ลบ. ปันผล 0.06 บ. XD 7 พ.ค.64


บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมสิ้นสุดวันเดียวกันของปีก่อนรายได้ลดลงจำนวน 655 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 กำไรจากการดำเนินงานลดลงจำนวน 261 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.9 กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทลดลงจำนวน 224 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.1 โดยมีปัจจัยดังนี้

  1. รายได้กลุ่ม AUTO ลดลงจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์สะดุดลง
  2. รายได้กลุ่ม EPC ลดลงจากการชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ลูกค้าบางรายที่อยู่ระหว่างรอลงนาม หรืออยู่ระหว่างการศึกษาโครงการชะลอการดำเนินการแต่ก็เป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับเป้าการรับรู้รายได้เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และสะท้อ นความ เป็นจริง
  3. รายได้กลุ่ม WATER ลดลงจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และสภาวะภัยแล้ง

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดเตรียมน้าเพื่อให้สามารถขายน้าให้ครบถ้วนตามสัญญาทำให้ต้นทุนในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากค่าแรงและค่าเสื่อมราคา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.63- 31 ธ.ค.63 เป็นเงินสด 0.06 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ XD วันที่ 7 พ.ค.64 และกำหนดจ่าย 21 พ.ค.64

Back to top button