TACC- มทร.พระนคร จับมือ ”ไทยคานาเทคฯ” ลุยวิจัย “กัญชา-กัญชง” บุกตลาด Health and wellness


ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการค้นคว้าและพัฒนาวิจัยจากกัญชาเพื่อการแพทย์และพาณิชย์ กับบริษัท ไทยคานาเทค อินโนเวนชั่น จำกัด (TCI) และบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC

โดยในช่วงที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร และ TCI ประสบผลสำเร็จในการศึกษาวิจัยพืชกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร สามารถวิจัยและพัฒนาจนได้สายพันธุ์กัญชาไทย และได้วิธีการเพาะปลูก ที่เหมาะสมสำหรับการแพทย์ โดยได้สกัด CBD บริสุทธิ์ ที่มี THC น้อยกว่า 0.01% ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยสามารถนำไปต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ได้

นอกจากนี้เรายังได้นำเทคโนโลยีในการปลูกเรียกว่า Plant Tissue Culture และเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาร่วมพัฒนาการปลูก เมื่อนำมาร่วมกับงานวิจัยของทางเรา พร้อมกับพันธมิตรที่ทางเรามีจะเป็นผลให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาได้ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังกลางน้ำและปลายน้ำ

ดร.เพ็ชร ชินบุตร กรรมการบริหาร บริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด (TCI) กล่าวว่า TCI ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร สำหรับความร่วมมือทางวิชาการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยให้การสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร ในการศึกษาวิจัยพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ทั้ง การปลูก การผลิต แปรรูป นำเข้า จำหน่าย ส่งออก ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 7 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข และด้วยความมุ่งมั่นของ TCI ที่ต้องการให้การศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประสบความสำเร็จและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน

รวมทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่ง วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการวิจัยและกำลังต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์และจะเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการทำบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือทางวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการกับโรงพยาบาลสูงเนิน เพื่อสงเสริมสนับสนุนและเข้าร่วมช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยและพัฒนา “กัญชา” เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย การพัฒนาทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร TACC กล่าวถึงความเป็นมาและความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กระแสของผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD ที่มี THC น้อยกว่า 0.02% ซึ่งได้ถูกปลดล็อคจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2564 ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งถือว่าเป็น Mega Trend ของธุรกิจ Health and wellness และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคในหลายประเทศ

“บริษัทฯเล็งเห็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD จึงเข้าสู่กรอบการร่วมมือในครั้งนี้ โดยจะร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร CBD ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อออกสู่ตลาด โดยจะใช้สาร CBD ที่ปลูกและสกัดจากความร่วมมือของบริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. พระนคร เป็นการต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ พัฒนาและนำผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่ TACC เข้าไปสู่ผู้เล่นในตลาด Health and wellness อย่างเต็มตัว”

Back to top button