JAS ตั้ง “สุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล” นั่งกรรมการผู้จัดการ มีผล 1 มี.ค.64


บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

รวมทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายซัง โด ลี เข้าดำรงตำแหน่ง Chief of Staff โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

Back to top button