ผถห. TPS โหวตผ่านปันผลหุ้น-เงินสด พร้อมเพิ่มทุน 56 ล้านหุ้นรองรับ


บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ระบุว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทจำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 28,000,000 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมทั้งจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 11,200,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.64 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2564

พร้อมกันนี้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 140,000,000 บาท เป็นทุนจด ทะเบียนใหม่จำนวน 168,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นอกจากนี้ยังมีอนุมัติให้แต่งตั้ง นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธาน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวมถึงอนุมัติให้แต่งตั้ง นางรัชนี พัฒนเลิศพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Back to top button