ผถห.ใหญ่ “ประทิน พูลวรลักษณ์” ซื้อหุ้น MJD จาก “สุริยา พูลวรลักษณ์” หนุนถือแตะ 18%

ผถห.ใหญ่ “ประทิน พูลวรลักษณ์” ซื้อหุ้น MJD จาก “สุริยา พูลวรลักษณ์” หนุนถือแตะ 18%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. รับรายงานการได้มาในหุ้นของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD โดย นางประทิน พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.4867% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 18.0146% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 3.4867% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 18.0146% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะเดียวกัน พบรายงานการจำหน่าย หุ้น MJD โดย นายสุริยน พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.4867% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.3414% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.4867% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 12.3632% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง ประทิน พูลวรลักษณ์ 125,000,000 14.53
2. น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์ 110,512,900 12.84
3. นาย สุริยน พูลวรลักษณ์ 110,375,000 12.83
4. นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ 94,441,400 10.98
5. นาย สุธน สิงหสิทธางกูร 47,576,000 5.53

Back to top button