ผถห. SPCG ไฟเขียว “ปันผล” งวดครึ่งปีหลัง 0.65 บ./หุ้น 14 พ.ค.นี้

ผถห. SPCG ไฟเขียว “ปันผล” งวดครึ่งปีหลัง 0.65 บ./หุ้น 14 พ.ค.นี้


ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีรายได้รวม จำนวน 4,920.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 3,062.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 51.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562

สำหรับการประชุมสามัญครั้งนี้ บริษัทจัดแบบ Social Distance กำหนดจำนวนผู้เข้าประชุม ไม่เกิน 50 คน

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในรอบครึ่งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,221,958,000 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

Back to top button