ผถห.TMB ไฟเขียวชื่อ “ธนาคารทหารไทยธนชาต”-เพิ่มทุน 455 ล้านหุ้นให้ผู้บริหาร-พนักงาน TBANK

ผถห.TMB ไฟเขียวชื่อ “ธนาคารทหารไทยธนชาต” พร้อมเพิ่มทุน 455 ล้านหุ้นให้ผู้บริหาร-พนักงาน TBANK


ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

โดยแก้ไขชื่อภาษาไทยเป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น “TMBThanachart Bank Public Company Limited”

ทั้งนี้ธนาคารมีแผนจะเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “TMB” เป็น “TTB” ต่อไป โดยการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารและนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อีกทั้งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 454,937,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ดังนี้

1) จำนวนไม่เกิน 305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารและ TBANK ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program

และ 2) จำนวนไม่เกิน 149,937,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program และการมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention Program

 

Back to top button