PJW บริหารต้นทุนเยี่ยม หนุนกำไรไตรมาส 1 โต 25% มาที่ 43 ลบ.


บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ในงวดไตรมาส 1/64 บริษัทมีรายได้รวมลดลง 30.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากรายได้งานโครงการ 19.67 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายโครงการ

อย่างไรก็ตาม การตรวจรับงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของรายได้จากการขายลดลง 8.29 ล้านบาท ลดลงจากส่วนงานชิ้นส่วนยานยนต์เนื่องจากไตรมาสแรกของปีที่แล้วมีงานนิวโมเดล หากแต่ส่วนงานบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

ขณะที่ส่วนของยอดขายบรรจุภัณฑ์สำหรับนมและนมเปรี้ยวลดลงเพียงเล็กน้อยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปีทำให้ยอดขายนมและนมเปรี้ยวขนาดเล็กที่ขายในร้านสะดวกซื้อลดลง ในส่วนของธุรกิจในเมืองจีนยอดขายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยอดขายของโรงงานที่เจียงซูเติบโตขึ้น

ด้านอัตรากำไรสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 5.36 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอัตรากำไรสุทธิรวมที่ร้อยละ 4.15 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ของบริษัท ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

  1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PJW-W1”) จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 1 หุ้น ในราคา 3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดของ ข้อมูลทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (Record Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ บริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การกำหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญ แสดงสิทธิ PJW-W1

โดยรวมถึง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลาย คราว อัตราการจัดสรร วิธีการชำระราคาอัตราการใช้สิทธิราคาใช้สิทธิและการคำนวณราคาใช้สิทธิ (รวมถึง ส่วนเพิ่มใด ๆ) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนด หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 การนำ Panjawattana Plastic PCL. 28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol, Amphur Muang, Samutsakhon 74000 Registration No. 0107554000208 Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1 Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน ในการ ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้ เป็นผู้รับ มอบอำนาจช่วงในการด าเนินการต่างๆ ข้างต้น

  1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จาก 287,040,000 บาท เป็น 287,039,972.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียน

รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

  1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 287,039,972.50 บาท เป็น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ บริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

  1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
  2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

Back to top button