“สุขกาญจน์ วัธนเวคิน” ผู้ถือหุ้นใหญ่ ERW ขายหุ้นออกกว่า 3% เหลือถือ 9.2%

“สุขกาญจน์ วัธนเวคิน” ผู้ถือหุ้นใหญ่ ERW อันดับ 2 ขายหุ้นออก 3.3763% เหลือถือ 9.2264% ส่งผลให้ทั้งกลุ่มเหลือถือสัดส่วน 11.7303%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW โดย นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.3763%  ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.2264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 11.7303% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 348,157,797 13.83
2. นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน 346,779,878 13.77
3. นาง วรรณสมร วรรณเมธี 149,757,004 5.95
4. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 91,316,036 3.63
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 87,070,081 3.46
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 81,220,000 3.23
7. PAN ASIA ASSETS LIMITED 73,000,000 2.90
8. นาย สุพล วัธนเวคิน 66,235,502 2.63
9. นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ 66,200,000 2.63
10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 60,000,000 2.38

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/05/2564)

Back to top button