SAT จับมือ “Tron E” ตั้ง “สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี” รุกธุรกิจอีวี-แบตเตอรี่

SAT จับมือ “Tron E” จากไต้หวัน จัดตั้งบ.ร่วมทุน “สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี” เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า และแบตเตอรี่


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT เปิดเผยว่า ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย บริษัท Tron Energy Technology Co., Ltd. (Tron E) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งตามกฎหมายไต้หวัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลักในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับ การบูรณาการระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติในยานยนต์อนาคต (System Integration) และมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจหลักประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มระบบไฟฟ้า แพ็คแบตเตอรี่ และการบูรณาการระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติในยานยนต์ เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในลักษณะของบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

โดยชื่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ บริษัท สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี จำกัด (Somboon Tron Energy Co., Ltd.) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อดำเนินธุรกิจประกอบกิจการนำเข้า วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายโครงสร้างการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสำเร็จรูป และแบตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รถบรรทุกไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้าอัตโนมัติ รถสามล้อไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า

สำหรับทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วน 60% และบริษัท Tron E จะถือหุ้นในสัดส่วน 40%

อย่างไรก็ตาม การลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ คิดเป็น 1.02% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และเมื่อรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการยังต่ำกว่า 15%

 

Back to top button