ครม. อนุมัติร่างกฎหมาย เว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้นิติบุคคลเวนคืนอสังหาฯ

ครม. อนุมัติร่างกฎหมาย เว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้นิติบุคคลเวนคืนอสังหาฯ


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (2 มี.ค.64) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีรัษฎากร ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่นิติบุคคล สำหรับรายรับที่เป็นเงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และการยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการขายหรือถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

โดยกระทรวงการคลังได้ประมาณการการสูญเสียรายได้ว่า จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีจำนวนหนึ่ง แต่ไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต แต่ภาครัฐจะมีภาระงบประมาณเงินค่าทดแทนลดลง เนื่องจากผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะไม่เรียกเงินค่าทดแทนเพิ่มเติม เพื่อชดเชยภาษีที่ตนเองเสีย

อย่างไรก็ตาม จะเกิดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ คือ ภาครัฐสามารถดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และผู้ที่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการบรรเทาภาระทางภาษี

Back to top button