“อย.” เปิดเฮียริ่ง ร่างประกาศใช้ฉลากเครื่องสำอาง สารสกัด CBD กัญชา-กัญชง ถึง 22 มี.ค.นี้

คณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศการใช้และแสดงฉลากเครื่องสำอางที่มีสารสกัด CBD กัญชา-กัญชง เป็นส่วนประกอบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มี.ค.นี้


ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ปลดล็อกส่วนของกัญชา กัญชงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษนั้น สำนักงาน อย. ได้ออกกฎหมายรองรับการปลดล็อกดังกล่าวให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้มีกฎหมายฉบับแรกที่มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง และในครั้งนี้มีความคืบหน้าในการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. … และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารแคนนาบิไดออล (CBD) จากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. … ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สาร CBD ที่ได้จากกัญชาและกัญชงที่ปลูกในประเทศ เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง และการกำหนดเงื่อนไขการแสดงฉลาก

ทั้งนี้ อย. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ shorturl.asia/qrcJs จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 18 -22 มีนาคม 2564 จากนั้น อย. จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอางพิจารณาต่อไป

Back to top button