ราชกิจจาฯ ประกาศ สั่งปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด ไฟเขียว จนท.เข้มกิจกรรมเสี่ยงโควิด

ราชกิจจาฯ ประกาศ สั่งปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด ไฟเขียว จนท.เข้มกิจกรรมเสี่ยงโควิด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ2548 (ฉบับที่ 19 ) ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีสาระสำคัญ โดยนายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ 3 ข้อ อาทิ

ข้อ 1 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณีเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้ว และมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน ตามบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดนี้ โดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยสิบสี่วัน โดยบัญชีแนบท้ายมีจำนวน 41 จังหวัด ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มตามเอกสารแนบท้าย

Back to top button