“กบร.” ผุด 3 มาตรการลดภาระ “สายการบิน” ฝ่าวิกฤตโควิดระลอก 3

“กบร.” ผุด 3 มาตรการลดภาระ “สายการบิน” ฝ่าวิกฤตโควิดระลอก 3


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) วานนี้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระยะที่ 3 ไตรมาส 2/64 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขประกอบการดำเนินการสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

(1) มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT หรือ ทอท. ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565

(2) มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดย ทย.สามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินชดเชยเข้าเงินทุนหมุนเวียนของ ทย.จากรัฐบาลแล้ว และจะดำเนินการคืนเงินค่าบริการส่วนต่างดังกล่าวที่เรียกเก็บมาแล้วคืนให้แก่สายการบินต่อไป

(3) มาตรการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  (บวท.) ได้มีการพิจารณาคำขอของสมาคมสายการบินประเทศไทยที่ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการการเดินอากาศ ในงวดเดือน ม.ค.-ธ.ค.64 จาก 90 วันเป็น 180 วัน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่สายการบินได้รับจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่  โดย บวท. ได้เสนอทางเลือกว่าจะขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการให้แก่สายการบินซึ่งกบร. ให้ กพท. ประสานไปยังสมาคมฯ เพื่อทราบข้อเสนอของ บวท. ต่อไป

นอกจากนี้ ให้ กพท. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามพ.ร.บ. การเดินอากาศฯ และการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการต่าง ๆ ของผู้ประกอบการด้านการบิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเดินอากาศเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

รวมถึงมีมติให้ความเห็นชอบให้ รมว.คมนาคม สั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เลขที่ 5/2560 ที่ออกให้แก่บริษัทนิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด และ กบร. กำชับให้ กพท. ตรวจติดตามให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

รมว.คมนาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและในต่างประเทศมีความรุนแรงขึ้น จึงได้สั่งการให้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. )ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบรวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยให้ กพท. ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อย่างใกล้ชิด และให้กพท. รายงานผลการดำเนินมาตรการให้ กบร. ได้รับทราบเพื่อจะได้ช่วยทำความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ถูกต้อง

และกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ให้ กพท.ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือนและการส่งเสริมเศรษฐกิจ การขนส่งทางอากาศเพื่อให้พร้อมต่อการเปิดประเทศและเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ให้ กพท. ติดตามการดำเนินการสนามบินเบตงของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยให้ประสานกับท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการสายการบินที่จะทำการบิน ณ สนามบินเบตง เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดใช้งานสนามบินเบตง โดยให้รายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบด้วย

Back to top button