ASW รับเงิน 52 ลบ. ขายหุ้น “ไวส์ แอสเตท 7” ลุยต่อยอดอสังหาฯ

ASW ขายหุ้น “ไวส์ แอสเตท 7” สัดส่วน 49% ให้พันธมิตรในญี่ปุ่น “Tokyo Tatemono Asia” รับเงินกว่า 52 ลบ. ขยายโอกาสการลงทุนและต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ระบุว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไวส์ แอสเตท 7 จำกัด (WE7) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน WE7 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายหุ้นสามัญของ WE7 ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน หรือ จำนวน 4,900 หุ้น ในมูลค่า 52,490,000 บาท ให้กับ Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. (TTA) บริษัทย่อยของ Tokyo Tatemono Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโดรงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ซึ่งผลสำเร็จของการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว จะทำให้ WE7 สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

Back to top button