สปส. ไฟเขียว “ผู้ป่วยหยุดหายใจ” เบิกจ่ายค่า “Sleep test” ได้แล้ววันนี้

ประกันสังคม ออกประกาศอนุมัติ “ผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ” เบิกจ่ายค่า Sleep test-เครื่อง CPAP ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.67 ที่ผ่านมา


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (25 ม.ค.67) สำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานโดย พล.ต.ท.ธนา ธุระเจน ประธานกรรมการการแพทย์ ประกาศ ณ. วันที่ 22 ม.ค. 67 สำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ คือ

– ค่าตรวจการนอนหลับ (polysomnography) ชนิดที่ 1 จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,000 บาท

– ค่าตรวจการนอนหลับ (polysomnography) ชนิดที่ 2 (การตรวจวัดเหมือนชนิดที่ 1 เว้นแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะหลับ) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 6,000 บาท

– ค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous positive Airway Pressure – CPAP) และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาในอัตราที่สำนักงานที่กำหนดอย่าง

1.1 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชุดละ 20,000 บาท

1.2 หน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชิ้นละ 4,000 บาท

ขณะที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ คือ

– ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33, มาตรา 39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

– ผู้ประกันตนตาม มาตรา 38, มาตรา 41 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ และได้รับสิทธิคุ้มครองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

Back to top button