RT จัดงาน 1st Trading day


นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้าซื้อขายวันแรก ในชื่อ RT โดยราคาเปิดขายอยู่ที่ 1.75 บาท เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Back to top button