“ทริส คอร์ปอเรชั่น” จัดสัมมนา TRIS Annual Forum


บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) จัดสัมมนา TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด “Maturity in Privacy” เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 64 ผ่านมุมมองวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล  สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร

ด้านนายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ทริส คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจด้านการบริหารพัฒนาองค์กร เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดงานสัมมนาประจำปี 2564 TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด “Maturity in Privacy”

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)  ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act (PDPA) Compliance) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อม เพื่อทำความเข้าใจและค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ Data Governance, Data Privacy และการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการ คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลหัวข้อ “Privacy สภาพบังคับ หรือ สภาพแข่งขัน” นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) และกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (Digital Council of Thailand) ในหัวข้อ “PDPA in Action (IT Solution)”

อีกทั้ง ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะอนุกรรมการ มาตรฐานปฏิบัติด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Standard of Practice) วสท. ในหัวข้อ “PDPA in Action (IT Solution)”

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่างานสัมมนาครั้งนี้จะสามารถให้ผู้ที่มาร่วมงาน ได้รับความรู้ที่จะเป็นข้อมูลและแนวทาง นำไปปรับใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจและองค์กรของทุกท่านกำลังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตของกฎหมาย และสร้างคุณค่าจากข้อมูลให้กับธุรกิจได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในมาตรฐาน และการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรได้อีกด้วย

Back to top button