“มูลนิธิฯคอนเน็กซ์อีดี” จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2564


มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย จัดการประชุมสำมัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สอดรับ New Normal นำโดยองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อสานต่อภารกิจ

พร้อมหารือและวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ได้แก่ การเก็บข้อมูลสมุดพกดิจิทัลในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีทั่วประเทศ ปรับเกณฑ์การวัด School Grading ให้ท้าทายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดระดมทุนเพื่อกำรศึกษำ (CONNEXT ED Crowdfunding) ระยะที่ 2 นอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างบุคลากรด้านไอซีทีเปิดรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา (ICT Talent) ภาครัฐ รุ่นที่ 2 อีกทั้งนำโมเดลองค์ความรู้ของแต่ละองค์กรเอกชนและพันธมิตรมาขยายผลและแบ่งปันสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผลักดันการระดมทุนในโครงกำรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ตลอดจนมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย

1. การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส (Transparency)

– จัดเก็บข้อมูลและประเมินคุณภาพโรงเรียน ผ่านระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการโรงเรียน (School Management System) ที่ช่วยให้การบริหารจัดการการศึกษาทั่วประเทศมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการวัดผลอย่างโปร่งใส ซึ่งภาครัฐ เตรียมพร้อมขยายผลสู่ 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ – พัฒนาระบบและทดลองจัดเก็บข้อมูลสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) ในโรงเรียนนำร่องคอนเน็กซ์อีดี เพื่อให้นักเรียนรายบุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างตรงจุด ตามความถนัด

2. กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanism)

– เปิดตัวระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สนับสนุนการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายระดมทุน 4 ล้านบาท (ในระยะที่ 1) ซึ่งมียอดบริจาคแล้วประมาณ 80%

– สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ โดยได้จัดตั้ง 4 คณะทำงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำรดำเนินงานในด้านต่างๆ อันประกอบไปด้วย 1. คณะทำบงานโครงการคอนเน็กซ์อีดีระดับสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา 2. คณะกรรมกำรคัดกรองและติดตามผล Crowdfunding 3. ทีมงานวิจัยภาครัฐเพื่อถอด บทเรียนองค์ความรู้ 4. คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์

– ได้รับการรับรองจากผลงานวิจัย ทั้งระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และระดับเอเชีย จาก Centre for Asia Philanthropy and Society (CAPS) ที่ยกให้ CONNEXT ED เป็นตัวอย่างของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

– นำเสนอเล่มพิมพ์เขียว “ข้อเสนอ 9 แนวทำงกำรพัฒนำตำม 5 ยุทธศาสตร์มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” ต่อกระทรวงศึกษาธิการ

3. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)

– โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 143 โรงเรียน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

– สร้าง ICT Talent รวม 700 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 500 คน และภาคเอกชน 200 คน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูและนักเรียนในกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

4. เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)

– ถอดบทเรียน พร้อมส่งมอบ 17 โมเดลองค์ควำมรู้จากภาคเอกชนให้แก่ภำครัฐ เพื่อนำไปขยายผลและ พัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

– รวบรวมองค์ความรู้จากภาคเอกชนและพันธมิตร (Knowledge Sharing Hub) และสร้างคลังฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ connexted.org เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกว่า 1 ล้านคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

5. การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures)

– ต่อยอดโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อกำรศึกษา (Notebook for Education) ที่ได้มอบ 5,000 เครื่อง พร้อมหลักสูตรอบรมให้แก่โรงเรียนนำร่อง ใน 17 จังหวัด เข้าสู่การระดมทุนผ่านระบบ Crowdfunding เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โน้ตบุ๊กให้แก่ครูและนักเรียนในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น

Back to top button