TPCH เตรียม COD โรงไฟฟ้าขยะเพิ่ม 10MW

TPCH เตรียม COD “โรงไฟฟ้าขยะ” เพิ่มอีก 10MW ตั้งเป้ากำลังผลิตรวม 250MW


นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงนายพล คงเสือ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและดำเนินงาน, คุณสมพิศ แสนเรือง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และคุณจันทกานต์ จันทร์พลังศรี นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 1/2564 และแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ผ่านระบบ Video Conference ระบุว่า บริษัทเตรียม COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) กำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์

โดยตั้งเป้าหมายมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 250 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล-ชีวภาพ 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะที่ 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่

Back to top button