TMILL คว้ามาตรฐานระดับโลก FSSC 22000

TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ FSSC 22000 version 5.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้ผลิตอาหาร จาก Global Food Safety Initiative (GFSI) ที่เป็นสากลได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกอาหารในยุโรป


นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัน (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า การได้รับมาตรฐานสากล FSSC 22000 Version 5.1 ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ “มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม”

 

Back to top button