BEAUTY แต่งตั้ง “อัศวราชันย์” ตัวแทนขายภาคกลางตอนบน

BEAUTY เดินหน้าลุยแต่งตั้ง “อัศวราชันย์” เป็นผู้แทนจำหน่ายร้านค้าปลีกรายใหญ่ภาคกลางตอนบน


นางอัญชลี เกิดจั่น ผู้จัดการอาวุโสฯ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY เป็นตัวแทนลงนามในสัญญาร่วมกับ นายอนันต์ อัศวราชันย์ กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวราชันย์ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภครายใหญ่ในเขตภาคกลางตอนบน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

โดยผ่านช่องทางจำหน่ายร้านค้าปลีกรายย่อย ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคกลางตอนบน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, สระบุรี และลพบุรี ซึ่งมีจุดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 1,200 จุดจำหน่าย ณ สำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวราชันย์  จ.พระนครศรีอยุธยา

Back to top button