TWPC ต่ออายุสมาชิก CAC รอบ 2 สะท้อนบริหารงานโปร่งใส

TWPC ได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC เป็นสมัยที่ 2 สะท้อนความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน - บริหารงานโปร่งใส


นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เปิดเผยว่า บริษัทได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

Back to top button