HMPRO ยกระดับบริการช่างปลอดเชื้อ ตรวจ ATK Test ทุกสัปดาห์

HMPRO ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด ตรวจ ATK Test ทีมช่างทุกสัปดาห์ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข


บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO ระบุว่า บริษัทพร้อมดูแลลูกค้าช่วงสถานการณ์ COVID–19 ยกระดับมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดให้แก่ทีมช่าง Home Service by HomePro เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า “ช่างปลอดเชื้อ…บริการปลอดภัย”  

โดยทุกสัปดาห์ทีมช่างที่จะเข้าให้บริการบ้านลูกค้าทุกราย ต้องผ่านการตรวจ ATK Test ผลปลอดภัย 100% เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างอุ่นใจเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วย 6 มาตราการป้องกัน COVID-19

1.ตรวจวัดอุณหภูมิช่างทุกครั้งก่อนเข้าบ้านลูกค้า

2.ล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรค / สบู่ ก่อน และหลัง ให้บริการ

3.ช่างสวมหน้ากากอนามัยขณะทำงาน ไม่ถอดออก 100%

4.ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรครอบตัว ก่อน และหลัง ให้บริการ

5.ยืนห่างกัน 1-2 เมตร เวลาสนทนากับลูกค้า

6.ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เครื่องมือ ให้ลูกค้าเห็นก่อนเข้าบริการ

ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อใช้บริการ และได้รับความปลอดภัย พร้อมช่วยลดความกังวลใจ เมื่อช่างต้องเข้าให้บริการในบ้านหรือพื้นที่ของลูกค้า ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างอุ่นใจเต็มที่

Back to top button