เครือ UAC สนับสนุนอาหาร-ของใช้ ศูนย์พักคอย – รพ.สนาม

โรงงาน PPP และโรงไฟฟ้า STN-A - PTO-A ในเครือ UAC Group มอบอาหาร - ของใช้ สำหรับผู้ป่วยหรือผู้กักตัวแก่ศูนย์พักคอยประจำตำบล และ รพ.สนาม


บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ส่งโรงงาน PPP โรงไฟฟ้า STN-A และโรงไฟฟ้า PTO-A ร่วมสนับสนุนของกินของใช้ สำหรับผู้ป่วยหรือผู้กักตัว ณ ศูนย์พักคอยประจำตำบล และอำเภอ ทั้งหมดจำนวน 6 ศูนย์ และ รพ.สนาม จำนวน 3 แห่ง โดยมีดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ และนายก อบต.เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยังยืนพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

Back to top button