UAC ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” 6 ปีซ้อน มุ่งบริหารธุรกิจตามหลัก ESG

UAC ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่อง 6 ปี พร้อมมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG


นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI ) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG

รวมถึงการนำปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้ามากำหนดทิศทางของแผนงานต่างๆของบริษัทฯเพื่อให้สอดรับในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี และยังถือเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างมั่นคงในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเดินหน้าสานต่อนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี รวมถึงมีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขัน ควบคู่ไปพร้อมกับการให้ความสำคัญเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

“UAC มีความมุ่งมั่นในนโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency อย่างยั่งยืน และการได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนถึง 6 ปีซ้อน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักลงทุนสถาบันเห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (ESG) ที่ดีเสมอมา ภายใต้ความท้าทายสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้ามาเป็นตัวแปรฉุดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ” 

Back to top button