CPF จับมือ “ม.มหิดล” ร่วมพัฒนาบุคลากร “ซีพี เวียดนาม”

CPF จับมือ “ม.มหิดล” มอบวุฒิบัตรผ่านออนไลน์ให้แก่บุคลากรของ ซีพี เวียดนาม ที่ผ่านการอบรม ในโครงการ CPF SHE & En  เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ระดับสากล


มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมมอบวุฒิบัตร แก่ บุคลากรของ ซีพี เวียดนาม ที่ผ่านการอบรม ในโครงการ “พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน” (มาตรฐาน CPF SHE & En) ซึ่งเป็นกิจการในต่างประเทศของซีพีเอฟ ที่นำร่องการยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ระดับสากล

โดยมี รศ.ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมนายสุชาติ  วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซีพีเอฟ  และนายชำนาญ  หวังอัครางกูร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก และผลิตภัณฑ์อาหาร นายชัยวุฒิ  เมฆโหรา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจผลิตอาหารสัตว์บก และ Innovation และ SHE&En ร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรที่จัดขึ้นผ่านการประชุมออนไลน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้รศ.ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตลอดระยะ 5 เดือนในการจัดอบรมฯ มีส่วนช่วยให้บุคลากรของ ซีพี เวียดนาม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ต่อยอดไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงการดำเนินงานที่รับผิดชอบและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมยังเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการนำประสบการณ์การทำงานจริงของภาคเอกชน โดยเฉพาะซีพีเอฟ ที่มีการลงทุนและดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ มาช่วยพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมสู่ระดับสากล

ด้านนายชำนาญ หวังอัครางกูร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก และผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพี เวียดนาม กล่าวว่า  ซีพี เวียดนาม ให้ความสำคัญกับดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน สอดคล้องกับนโยบายของซีพีเอฟฯ โครงการนี้ จะช่วยให้บุคลากรของซีพี เวียดนามมีความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้ รวมถึงสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินตามมาตรฐาน CPF SHE&En และตามกฎหมายสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตของซีพี เวียดนามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรบนเวทีการค้าโลก

อีกทั้งนายสุชาติ  วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซีพีเอฟ   กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในการออกแบบหลักสูตรและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ตลอดทั้งองค์กรมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการฯ ได้นำร่องพัฒนาบุคลากรของ ซีพี เวียดนาม เป็นประเทศแรก และจะขยายผลการดำเนินโครงการไปยังกิจการในประเทศต่างๆ ของซีพีเอฟต่อไป

Back to top button