TASCO ปลื้มคว้า CGR ระดับ 5 ดาว ยาว 4 ปีซ้อน

TASCO ปลื้มคว้ารางวัลบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ“ดีเลิศ” 5 ดาว ต่อเนื่องปีที่ 4 ติดต่อกัน


บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเปิดเผยผลดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

สำหรับบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มาจากโรงกลั่นยางมะตอยของบริษัทที่ประเทศมาเลเซีย โดยพันธกิจสำหรับปี 2563 คือ “เราคือผู้นำในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Back to top button