SONIC คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 64

SONIC คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2564 สะท้อนการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง


ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ  SONIC กล่าวว่า บริษัทได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ( Corporate Governance Report : CGR ) ประจำปี 2564 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.)

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

 

 

Back to top button