VGI คว้ารางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” งาน SET AWARDS 2021

VGI คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Award นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากงาน SET AWARDS 2021


บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Award จากงาน “SET AWARDS 2021” ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันที่ VGI ได้รับรางวัลในประเภท Investor Relations Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ VGI ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ VGI ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเสมอมา

 

Back to top button