EPG คว้ารางวัลเวที SET Awards 2021 พ่วง CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว

EPG คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards งาน “SET Awards 2021” รวมทั้งได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ”


ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทคว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในงาน “SET Awards 2021” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

“บริษัทขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงาน และขอขอบคุณนักวิเคราะห์ และ นักลงทุน ที่ให้ความไว้วางใจโหวตเลือกบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการนำเสนอข้อมูล การสื่อสารที่ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงจะพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ดร.ภวัฒน์ กล่าว

โดยในปีนี้นับเป็นปีแรกที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักลงทุน และสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทเป็นภาคธุรกิจที่วางแนวทางและนำศักยภาพองค์กร มาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

พร้อมทั้งผลักดันกลยุทธ์การพัฒนาด้านความยั่งยืน ให้เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม พร้อมปรับตัว การสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม ตลอดจนมีแนวทางการบริหารจัดการที่รวดเร็วและมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จาก 716 บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมย์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสมีจริยธรรม และตรวจสอบได้ของบริษัท

Back to top button