TU คว้า 3 รางวัล SET Awards 2021 สะท้อนดำเนินธุรกิจเด่น

TU คว้า 3 รางวัลจากเวทีอันทรงเกียรติ SET Awards 2021 สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแข็งแกร่งทั้งในด้านความยั่งยืน นวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU คว้า 3 รางวัล Best Sustainability Awards, Best Innovative Company Awards และ Outstanding Investor Relations Awards จากผลการดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแข็งแกร่งทั้งในด้านความยั่งยืน นวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์ จากเวทีอันทรงเกียรติ SET Awards 2021 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

สำหรับ TU เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ได้รับรางวัลจากเวที SET Awards 2021 รางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นภายใต้การพิจารณาของคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

โดยไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลจากทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence คือ Best Sustainability Awards จากผลงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange  ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และการจัดหาแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม และกลุ่มรางวัล Business Excellence คือ Best Innovative Company Awards ด้วยผลงานด้านนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลลึก และรางวัล Outstanding Investor Relations Awards จากผลการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่โดดเด่น

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลพร้อมกัน 3 รางวัลจากเวที SET Awards ไทยยูเนี่ยนยังคงมุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยและทั่วโลก ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อคงไว้ให้กับลูกหลานต่อไป ตามเป้าหมายองค์กร Healthy Living, Healthy Oceans มีการผสมผสานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์หลายส่วน เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ด้านคุณภาพสินค้าเพื่อคนไทย และทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เข้มงวด เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติ และจะมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ขณะที่นางเกวลี ทองสมอางค์ หัวหน้าฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า TU ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจกับผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก รางวัลจากงานอันทรงเกียรติอย่าง SET Awards จะเป็นกำลังใจให้ทีมงาน นักลงทุนสัมพันธ์เดินหน้าสานต่อทั้งในด้านการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไป

Back to top button